[siteorigin_widget class=”Mega_Menu_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
  • ลงชื่อเข้าใช้กับรหัสผ่านที่ผู้ใช้ได้สมัครไว้ แลว้กดล็อคอิน
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
  • หลงัจากลงชื่อเขา้ใชเ้รียบรอ้ยแลว้ จะเขา้มาหนา้หลกั ให้ผใู้ช้คลิกที่เมนูถอน
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
  • ให้กรอกจำนวนเงินที่ตอ้งการถอนลงในช่อง กรอกจา นวนเงิน ขั้นต่ำ ของการถอนคือ 100 บาท
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Custom_HTML”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
  • หลังจากกรอกจำนวนเงินเรียบรอ้ยแล้วให้กดคำ ว่า ทำรายการ
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
  • จะมีแจ้งเตือนขึ้นมาเพื่อใหผู้ใช้ยืนยืนการถอนอีกครั้ง หากต้องการถอนถูกต้องให้กด OK
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
  • ยอดเงินจะถูกถอนออกทันทีที่กดตกลง เงินจะเข้าบัญชีที่ผู้ใช้ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ต้น
สมัครเลยBiggame88

Mandalika international street circuit vector, suitable for background, poster, banner, web, etc.

moving forward arrows in glowing red and blue lights